Какво се крие зад термините Акт 14,15 и 16?

Акт

В сферата на строителството да се купуват имоти на зелено е често срещана практика. По време на строеж обаче трябва да се премине през няколко етапа преди дадено жилище да бъде официално въведено в експлоатация. За купувачите е важно те да се осведомят за това как протича процеса и съответно е полезно да разберат какво означават термините Акт 14, 15 и 16.

Какво представлява Акт 14?

Той се използва за приемане на конструкцията на сграда и се издава на първия етап от контрола на строителната дейност. В този момент сградата е на т.н. „груб строеж“ – има покрив и ограждащи стени. Срокът за издаване на разрешително за строеж е пет години, за да има Акт 14. Той, от своя страна, бива подписан от проектант-конструктор, строителя на обекта и техническо надзорно лице.

В същината си представлява информация от документация за строежа, оценка на недостатъци и предложения за премахването им, документи за удостоверение на строителните използвани продукти и заключения за приемане на строителна конструкция.

Акт
Източник: pixabay.com
Акт 15 –  характеристики

Това е вторият контролен етап в процеса на строителство. Той служи за установяване на годността за приемане на строежа. Актът служи за предаване на строежа и неговата документация от строителя към възложителя. Образецът не може да се издаде, ако липсва Акт 14. На този етап дадената сградата е завършена. Акт 15 удостоверява това. Съставя се от строителя, възложителя, проектантите, замесени в проекта и надзорните лица. Подписва се и от собствениците на имотите.

Какво е Акт 16?

Използва се за установяване годността за ползване на конкретна сграда. В крайния  контролен етап преди въвеждането в експлоатация на жилището работата е приключила и са подписани всички нужни договори. Проследява се дали строителните дейности отговарят на нормативната уредба.

Акт
Източник: pixabay.com

Документът се различава от Разрешение за ползване и Удостоверение за въвеждане в експлоатация. Документът е основание за издаване на Разрешение (за сгради от категория 1-3: жилищни такива, пътища и др.) Когато става дума за ново строителство (категории 4-5: ниско строителство), Акт 16 не е нужен, а се преминава направо към Удостоверението. То се издава от главния архитект на дадената община след представянето на всички актове и доклади за строителен надзор.

Източник: lawfirm.bg

Сподели:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn